Niko Price vs. Alex Morono

  • Niko Price defeated Alex Morono via KO - Punch in RD 2
  • Niko Price
  • The Hybrid
  • Alex Morono